Dofinansowanie studiów w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”

Dofinansowanie studiów w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”

W ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu” oferujemy m.in. pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 10 studentów maksymalnie do 6000.00 zł na 1 uczestnika (2000.00 zł / semestr).

Studenci muszą posiadać status pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Finansowanie kosztów studiów reguluje umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie http://csir.org.pl/2021/01/18/kreatorzy-sukcesu-2/

Wiosenne inauguracje

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano drugą edycję studiów podyplomowych na kierunkach: Retoryka i wystąpienia przed kamerą oraz Dziedzictwo myśli Jana Pawła II.

Studia na kierunku „Retoryka i wystąpienia przed kamerą” skierowane są do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją i pięknym wypowiadaniem się. Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się jak poradzić sobie z tremą i stresem, zwłaszcza w sytuacji wystąpień przed kamerą.

Studia na kierunku „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” poświęcone są całemu nauczaniu polskiego Papieża. Słuchacze, oprócz zrozumienia myśli Ojca Świętego, uczą się jak jego nauką żyć dzisiaj.

Wszystkim słuchaczom kolejnych edycji studiów podyplomowych życzymy błogosławionego czasu rozwoju!

Ruszyła VI edycja studiów MBA

W sobotę ruszyła szósta edycja prestiżowych studiów z zakresu zarządzania – Master of Business Administration (MBA).

MBA to kierunek skierowany do osób pracujących lub przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych. Wykładowcami są eksperci z Polski i z zagranicy. Studia są prowadzone w języku polskim we współpracy z wykładowcami ze Stanów Zjednoczonych.

Podyplomowe studia MBA trwają dwa semestry. Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się co pół roku.

Ostatnie wolne miejsca!

Rekrutacja na studia podyplomowe WSKSiM dobiega końca. Już niebawem nowi studenci rozpoczną studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunkach:

 • Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Osoby chcące do nich dołączyć, prosimy o pilny kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych:

Telefon: (+48) 56 650 40 12
E-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Pozostały ostatnie wolne miejsca. Pierwszy zjazd (MBA) już za tydzień 27-28.03.2021 r.

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II – wyjątkowe studia podyplomowe, również w formie kursu!

Do 15 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”. Studiów, które mają przybliżyć i ukazać wyjątkowość nauczania Papieża Polaka.

Przedmioty proponowane na kierunku przybliżają wyjątkowość postaci Ojca Świętego, a zarazem przedstawiają historię jego życia. Jeżeli doświadczamy dzisiaj kryzysu z solidarnością i porozumieniem narodowym, to warto sięgnąć do nauczania papieskiego.

– To jest nauczanie, które nie przeminęło, które zyskuje swoją wartość z roku na rok. Po śmierci Jana Pawła II przekonujemy się o jego aktualności – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Wykładowcy, którzy przedstawiają dziedzictwo myśli Jana Pawła II, znali Papieża Polaka bardzo dobrze – jak ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który przez wiele lat był osobistym sekretarzem Jana Pawła II.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w WSKSiM prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/

Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 15.03!

Do 15. marca trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Studia podyplomowe z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II, mediacje i negocjacje, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja oraz retoryka i wystąpienia przed kamerą to tylko niektóre z kierunków dostępnych w ofercie. Wszystkie pod okiem wybitnych specjalistów, nie tylko z Polski, ale i ze świata.

Uczelnia, prowadząc prestiżowe studia menadżerskie MBA, współpracuje z jedną z czołowych firm konsultingowych na świecie. Firma ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Wysoki poziom reprezentują też sami ludzie.

– Być może trudno w to uwierzyć, ale próżno szukać na innych uczelniach takiej kultury osobistej, tylu wartościowych ludzi, którzy naprawdę służą pomocą i wiedzą – ocenia Joanna Dunin, która na WSKSiM podyplomowo studiowała stosunki międzynarodowe i dyplomację oraz politykę gospodarczą i bankowość.

Mocną stroną uczelni jest także troska nie tylko o sferę intelektu, ale i ducha studentów – mówi rektor uczelni o. Zdzisław Klafka CSsR.

Bardzo staramy się zadbać o to, by w tym weekendzie, w którym przyjeżdżają oni na wykłady, żeby mogli skorzystać też z Eucharystii. Dla nich to jest też ogromnie ważne, żeby też w klimacie wiary podejmować studia – informuje rektor WSKSiM.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15.03.2021 r. Prowadzona jest ona drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w opisie poszczególnych kierunków na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/

Pierwsze zajęcia wystartują już w przyszłym miesiącu.

Dofinansowanie nauki!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zaś o szczegóły należy pytać w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności.

Fundusze Pożyczkowe to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych. Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu nauki pożyczkobiorca może ubiegać się o umorzenie nawet 25% kwoty pożyczki.

Ostateczne warunki pożyczek dostępne są na stronach Operatorów:

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu “Aktywny samorząd” (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać każdy, kto:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • uczy się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium;
 • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Kto nie może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która ma:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach Programu w module II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne);
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Sprawdź tutaj w jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie oraz kiedy i w jakiej wysokości może być zwiększony dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także z jakich innych form pomocy jednocześnie możesz skorzystać.

Rozliczanie następuje semestralnie, w oparciu o informację o zaliczeniu semestru.

Udział własny Wnioskodawcy – obowiązuje tylko w przypadku osób zatrudnionych, z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty określonej przez Zarząd Funduszu na dany rok.

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Dofinansowanie następuje na wniosek Słuchacza/Studenta zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów Programu „Aktywny samorząd”. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje Program, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (sprawdź dane kontaktowe jednostki).

Jak często można korzystać z dofinansowania?

Wsparcie finansowe można uzyskać aż do 20 semestrów różnego rodzaju etapów nauki na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, przewód doktorski, który został otwarty poza studiami).

Więcej szczegółowych informacji o Programie dostępne na stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172, z późn. zm.)