Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje to jedyne w Polsce studia, które oferują do wyboru dwie specjalności: mediacje rodzinne skoncentrowane na rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz mediacje gospodarcze skoncentrowane na dążeniu do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania konfliktu interesów dla obydwu stron.

Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia ogólne związane z mediacją. W semestrze drugim przewiduje się prowadzenie równolegle kursu z mediacji rodzinnej i kursu z mediacji gospodarczej dla Uczestników, którzy zadeklarują uczestnictwo w którejś z wymienionych grup. Warunkiem uruchomienia każdej z grup jest złożenie deklaracji przez wymaganą liczbę Uczestników. W przypadku braku chętnych, zgodnym ze wskazanym minimum osobowym, prowadzona będzie jedna grupa dla wszystkich, tj. kurs z mediacji rodzinnych lub gospodarczych.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu mediatora w sprawach rodzinnych lub gospodarczych. Ponadto, celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających Uczestnikowi na wystąpienie o wpis na listę stałych mediatorów oraz umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi dla osób świadomych społecznej odpowiedzialności biznesu i osób prowadzących przedsiębiorstwa lub zakłady, a także kierujących zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach lub zakładach. W tym zakresie Uczestnik studiów zostanie przygotowany do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w następujących obszarach mediacji: rodzinnych i gospodarczych oraz rozszerzy kompetencje analityczne mające kluczowe znaczenie w procesie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zarządzania sporami.

Studia przygotowują absolwentów do:

 • samodzielnego prowadzenia negocjacji w celu osiągnięcia konstruktywnej współpracy i wypracowania korzystnego dla obydwu stron porozumienia;
 • samodzielnego prowadzenia mediacji zlecanych przez sąd, w szczególności mediacji rodzinnych i gospodarczych;
 • diagnozowania sytuacji konfliktowej między stronami i emocjonalnej osoby oraz udzielania pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, w jakiej osoba się znalazła w związku z konfliktem interpersonalnym;
 • prowadzenia mediacji i negocjacji na podstawie umowy zawieranej ze stronami konfliktu.


Ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym, umożliwi otrzymanie specjalnego certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę i umiejętności, który może stanowić podstawę do wpisu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów poszczególnych Sądów Okręgowych.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii konfliktu i psychologii emocji, poznając przyczyny powodujące zakłócenie dialogu w relacjach interpersonalnych. Ugruntowuje posiadaną wiedzę na temat konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwent nabywa umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych i gospodarczych oraz towarzyszenia stronom konfliktu na drodze odbudowania otwartej i szczerej komunikacji poprzez ich udział w postępowaniu mediacyjnym, które Absolwent prowadzi w roli mediatora.

Poznaje style komunikowania się skonfliktowanych stron, bariery napotkane w komunikacji. Doskonali umiejętność moderowania negocjacji prowadzonych przez strony wolnych od szantażu emocjonalnego czy psychomanipulacji.

Zaznajamia się z regułami prawnymi rządzącymi postępowaniem mediacyjnym i procesem negocjacji oraz przyswaja sobie normy etyczne wiążące mediatora i negocjatora.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia mediacji, w szczególności mediacji rodzinnych i gospodarczych.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Mediacje i negocjacje:

 • 6-7 listopada 2021 r.
 • 27-28 listopada 2021 r.
 • 11-12 grudnia 2021 r.
 • 18-19 grudnia 2021 r.
 • 8-9 stycznia 2022 r.
 • 15-16 stycznia 2022 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Mediacje i negocjacje w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 4600 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „mediacje i negocjacje”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl