Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne dotyczące aktualnych wyzwań zarządczych i organizacyjnych w służbie zdrowia.

Studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów w służbie zdrowia, jak również osób planujących podwyższyć swoje kompetencje zawodowe oraz podjąć funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, tj. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jak również w NFZ czy firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne.

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie liderów – menedżerów w służbie zdrowia, którzy będą efektywnie zarządzali podmiotami leczniczymi, ku satysfakcji współpracowników, a przede wszystkim zadowoleniu pacjentów i ich rodzin.

Absolwenci studiów uzyskają niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Pobierz broszurę informacyjną i zapisz się na studia!

Wraz z ukończeniem studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, uzyskają Państwo niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Absolwent kierunku nabywa formalne uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, zgodnie są z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r., poz. .393 ze zm.).

Dotyczy to kierowników podmiotów leczniczych – dyrektorów Szpitali (absolwenci studiów uzyskują niezbędne uprawnienia zawarte w art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej), ich zastępców ds. lecznictwa, ordynatorów, naczelnych pielęgniarek lub pielęgniarek przełożonych, pielęgniarek oddziałowych, jak również innych kierowniczych funkcji w podmiotach leczniczych.

Proponowane studia spełniają również wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. z 2010 r., nr 98, poz. 635).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 • 14-15 listopada 2020 r.
 • 28-29 listopada 2020 r.
 • 12-13 grudnia 2020 r.
 • 19-20 grudnia 2020 r.
 • 09-10 stycznia 2021 r.
 • 16-17 stycznia 2021 r.

Harmonogram zjazdów dla semestru letniego zostanie podany z początkiem stycznia 2021 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki studenci, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 4500 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora WSKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Termin rozpoczęcia zajęć oraz harmonogram zjazdów dla semestru letniego zostanie podany z początkiem stycznia 2021 r.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl