Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne dotyczące aktualnych wyzwań zarządczych i organizacyjnych w służbie zdrowia.

Studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów w służbie zdrowia, jak również osób planujących podwyższyć swoje kompetencje zawodowe oraz podjąć funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, tj. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jak również w NFZ czy firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne.

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie liderów – menedżerów w służbie zdrowia, którzy będą efektywnie zarządzali podmiotami leczniczymi, ku satysfakcji współpracowników, a przede wszystkim zadowoleniu pacjentów i ich rodzin.

Absolwenci studiów uzyskają niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Wraz z ukończeniem studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia, uzyskają Państwo niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Absolwent kierunku nabywa formalne uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, zgodnie są z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r., poz. .393 ze zm.).

Dotyczy to kierowników podmiotów leczniczych – dyrektorów Szpitali (absolwenci studiów uzyskują niezbędne uprawnienia zawarte w art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej), ich zastępców ds. lecznictwa, ordynatorów, naczelnych pielęgniarek lub pielęgniarek przełożonych, pielęgniarek oddziałowych, jak również innych kierowniczych funkcji w podmiotach leczniczych.

Proponowane studia spełniają również wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. z 2010 r., nr 98, poz. 635).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia:

 • 13-14 listopada 2021 r.
 • 27-28 listopada 2021 r.
 • 11-12 grudnia 2021 r.
 • 18-19 grudnia 2021 r.
 • 8-9 stycznia 2022 r.
 • 22-23 stycznia 2022 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 4500 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl